Suuren kontaktikyselyn tulokset

Saimme Suureen kontaktikyselyyn kaiken kaikkiaan 310 vastausta. Hienoa! Suuret kiitokset kaikille vastaajille. Kyselyllä halusimme selvittää eri suoritustapojen yleisyyttä kontaktiesteillä sekä ohjaajien tyytyväisyyttä valittuihin tapoihin. Avoimissa kysymyksissä vastaajat toivat esiin erilaisia ongelmia kontaktiesteillä, sekä perusteluita valintojensa taustalla. Lähdetäänpä purkamaan vastauksia!

Kolmasosalla vastaajista on pysäytyskontaktit kaikilla kontaktiesteillä

Kaikista suosituimmaksi yhdistelmäksi kontakteilla nousi kyselyn mukaan pysäytyskontaktit kaikille kontaktiesteille, toiseksi suosituin oli juoksukontaktit kaikille kontakteille ja kolmanneksi nousi yhdistelmä, jossa A-este suoritettiin juoksukontaktilla, mutta puomi ja keinu pysäytyskontakteilla.

 1. Pysäytyskontaktit kaikille kontaktiesteille 31,9 %
 2. Juoksukontaktit kaikille kontaktiesteille 19,9 %
 3. A-este juoksuna, puomi ja keinu pysäytyksenä 17,7 %

Kyselyn mukaan kontaktiesteen suoritustapaa valittaessa vaakakupissa painavat etenkin kuormitustekijät ja kontaktiesteiden mahdollisimman nopea suorittaminen. Tässä poimintoja vastanneiden kommenteista:

”…Tälle koiralle opetin alusta lähtien juoksukontakteja, koska harrastuksen terveysriskit koiralle täytyy minimoida. Pysäytyskontaktihan on valtava rasite koiran keholle. ”

Ainoastaan keinulle otetaan pysäytyskontaktit ihan koiran kyynärien ja etuosan säästämiseksi.”

Kaikista vastaajista täysin tyytyväisiä kaikkien esteiden kontakteihin oli 41,0%. Vastaavasti 4,8% vastaajista ei ollut tyytyväinen minkään esteen kontakteihin.

Tyytyväisyys eri juoksu- ja pysäytyskontakti yhdistelmien välillä oli melko tasaista, kuten käy ilmi taulukosta 1. Eniten täysin tyytyväisiä kaikkien esteiden suoritukseen oli yhdistelmässä pysäytys keinu, juoksu A ja juoksu puomi, 48% ja tasavahvana vaihtoehtona oli yhdistelmä, jossa kaikki kontaktit suoritetaan pysäytyksellä, 47,5 %.

Tyytymättömyyttä aiheutti eniten yhdistelmä juoksu keinu, pysäytys A ja pysäytys puomi. Tästä yhdistelmästä 31,3 % oli tyytyväinen vain yhden kontaktiesteen suoritukseen. Taulukkoon 2 on kerätty yhdistelmät, joissa tyytymättömyyttä kontaktien suoritukseen esiintyi eniten.

Taulukko 1. Kontaktiyhdistelmät, joiden käyttäjät tyytyväisimpiä. (tyytyväisiä kaikkien kontaktiesteiden suoritukseen)

Pysäytys keinu, juoksu A,

juoksu puomi

Pysäytys keinu, pysäytys A, pysäytys puomi Pysäytys keinu, juoksu A, pysäytys puomi Juoksu keinu,  juoksu A,

juoksu puomi

Juoksu keinu,  pysäytys A, pysäytys puomi
48,0% 47,5% 41,8% 35,0% 31,3%

 

Taulukko 2. Kontaktiyhdistelmät, joiden käyttäjät pääosin tyytymättömiä. (tyytyväisiä vain yhden kontaktiesteen suoritukseen)

Juoksu keinu,  pysäytys A, pysäytys puomi Juoksu keinu,  juoksu A,

pysäytys puomi

Pysäytys keinu, pysäytys A, pysäytys puomi Pysäytys keinu, juoksu A,

juoksu puomi

Pysäytys keinu, juoksu A, pysäytys puomi Juoksu keinu,  juoksu A,

juoksu puomi

31,3% 23,1% 22,2% 20,0% 14,5% 13,3%

A-este: kuormitustekijät aiheuttavat huolta

Yli puolet vastaajista on opettanut koiralleen A-esteen juoksukontaktina. Näistä tyytyväisiä koiransa suoritukseen on 80,1%. Merkittävästi vähemmän (64,7%) tyytyväisiä olivat ne, joiden koirilla oli pysäytyskontakti. Tyytymättömyyteen vaikuttivat etenkin se, että moni ohjaaja kokee kriteereistä kiinni pitämisen vaikeaksi ja toisaalta pysäytyskontakteilla huoli kuormitustekijöistä.

 • Juoksukontaktit     61.6 %
 • Pysäytyskontaktit    38.4 %

Puomi

Toisin kuin A-esteellä, suurempi osa vastaajista on opettanut koiralleen pysätyskontaktin puomille. Tyytyväisyydessä kontaktisuoritukseen puomilla ei ollut suurta eroa pysäytys- ja juoksukontaktien välillä. Pysäytyskontakteihin tyytyväisiä oli 67,9% vastaajista, kun taas juoksukontaktiin tyytyväisiä oli 64,0 % vastaajista.

 • Pysäytyskontaktit    63.2 %
 • Juoksukontaktit    36.8 %

Keinu

Pysäytyskontakti keinulla on vastaajien keskuudessa suositumpi kuin juoksukontakti. Pysäytykseen tyytyväisiä olivat 76,9%, kun taas juoksukontaktiin hieman vähemmän 60,8%.

Keinuongelmat nousivat esiin tässä kyselyssä. 9,7% vastaajista nosti esille, että erityisesti lentokeinut ja kilpailu-uran aloitus tuottavat haasteita keinun suorituksessa. Myöskin keinun pamaus ja sen liike aiheuttavat pelkoa osalle koirista.

 • Pysäytyskontaktit 67 %
 • Juoksukontaktit 33 %

Tässä poimintoja vastauksista:

”Kisatilanteessa tulee vielä intoloikista johtuvia kontaktivirheitä Keinu on koiralle vähän turhan jännittävä este, joten sen myös usein yrittää ensin kiertääkin ja alastulossa tekee hassun pompun pois keinulta.”

”Keinulla juoksukontakti meinaa joskus mennä lentokeinuksi”

”Keinu saattaa olla hieman rajatapaus, aiheuttaa kuulemma käden nykimistä tuomarilla :)”

 

Yleisimmät ongelmat

Vastauksista käy ilmi, että kontaktien suoritus vaihtelee riippuen tilanteesta. Kisatilanteessa ohjaajan voi olla vaikea pitää kiinni kriteeristä, eikä suoritus yllättäen sujukaan yhtä hyvin kuin treenitilanteissa. Samalla tavalla koirat reagoivat kisatilanteeseen ja virheitä tulee herkemmin. Kisatilanteissa virheitä aiheuttaa varmasti ainakin kyselyssä esiin tullut hankaluus kriteerien kiinnipitämisestä ja toisaalta myös vastaajat kokivat kisavireen aiheuttavan koiralle vaikeutta suorittaa treeneissä osatut asiat.

”Vaihtelevasti. Välillä puomin pysähdys unohtuu ja sen saaminen toimimaan kisavireessä (niin koiran kuin ohjaajankin) on ollut haastavaa. ”

” …Varsinkaan kisatilanteissa en malta vaatia koiralta pysähtymistä”

Avoimeen kysymykseen saimme vastauksia liittyen kontaktiesteiden ongelmatilanteisiin. Esiin nousi edellä mainittujen lisäksi ongelmat esteen suoritusnopeudessa.

Kummalliset hiippailijat

Osa koirista suorittaa kontaktiesteet hitaasti, vaikka muu radalla eteneminen olisi nopeaa. Kontaktiesteiden hitaaseen suorittamiseen saattaa vaikuttaa tapa, jolla kontaktieste on opetettu, puutteet koiran kehonhallinnassa tai tasapainossa, pelot, epävarmuus kriteereistä, luonne ja myös rodun käyttötarkoitus (esim. paimenkoirat).

”Toivottavasti nykyään paremmin, aiemmin kului useita sekunteja per kontaktieste hiippailluun.”

”…keinua jännittää ja suorittaa hitaasti”

”…puomilla ja keinulla koira alkaa hiippailla jo metriä ennen kontaktipintaa, kun ei ole sisäistänyt mihin kohtaan pitää pysähtyä.”

Tuurilla ne laivatkin seilaa

Kontakteihin tyytyväisten vastauksissa korostui tärkeäksi kriteerin ylläpitäminen sekä treeneissä että kisoissa, mutta ihan kaikilla se ei mene niin:

”Riskillä mennään”

”A on herran hallussa ja puomilla en itse ole johdonmukainen…”

””Herran haltuun”. Valsseja alastulolle että saa koiran ottamaan kontaktin. Pysäytyksellä aloitettu, mutta liian nopeasti edetty…”

”A-esteen suoritus on ns. ”Herran haltuun” tyyppinen. Joskus osuu tassut alastulon kontaktille, joskus ei.”

Toimii kuin junan vessa

Vastaajien joukosta löytyi myös kontakteihin hyvin tyytyväisiä vastaajia. Näissä vastauksissa korostui koiran suorituksen olevan nopea, varma ja virheetön. Ohjaajan ei tarvinnut pelätä minkäänlaisia vireenhallinnan ongelmia tai osaamisen puutteita, vaan koirat suorittivat virheettömiä tai lähes virheettömiä kontakteja, oli kyse sitten kilpailu- tai treenitilanteista. Kaksi vastaajaa toivat esiin myös koiran osaavan sekä pysäytys- että juoksukontaktit puomilla ja A-esteellä.

”Nopeat, varmat, virheettömät. Kriteeri on koiralle selkeä.”

Takinkääntäjät

Kyselyyn vastanneista 40,3% kertoo vaihtaneensa koiransa tapaa suorittaa kontaktit, näistä yli 80% on vaihtanut pysäytyskontaktin juoksukontaktiin. Eli kaikista vastanneista joka kolmas oli vaihtanut koiransa pysäytyskontaktin juoksukontaktiksi. Syiksi mainittiin mm. kuormitustekijät. Mutta myös juoksukontakteja oli vaihdettu pysäytyksiin, 19,6 %. Tällöin taustalla oli usein koiran loikkaamista kontaktialueen yli.

Kaikista vastaajista kokonaistyytyväisyys kontakteihin on ollut 70,8 %. Vaihtaneilla kokonaistyytyväisyys on 66,4% ja niillä, jotka ovat pysyneet samassa 73,7%. Kyselyssä ei kuitenkaan huomioitu, mitä on vaihdettu ja milloin, joten tuloksiin saattaa vaikuttaa vasta äskettäinkin tehdyt vaihdot, jolloin oppiminen on vielä kesken.

” On vaihdettu edes takas ja takas edes.”

”….eikä radalla ole Bordercollien kanssa niin kiire etteikö ehtisi pysähtyä hetkeksi, päinvastoin”

 

Vastauksista nousi myös esiin huoli koiran kuormittumisesta kontaktiesteillä:

”2on2off juoksariksi. Ensin A kun koiralla oli aina kintut verillä rajun jarrutuksen takia.”

”Olen alkanut vapauttamaan koiran A-esteen pysäytyskontaktilta nopeammin (jo ennen kuin se osuu tassuilla maahan), jotta esteen suorittaminen ei olisi niin kuormittavaa”

 

Johtopäätökset

Kokosimme vastausten perusteella johtopäätöksiä tueksi kontaktiesteen suoritustavan valintaan ja treenaamiseen. Lue myös ensi viikolla julkaistava artikkeli kontaktiesteiden kuormittavuudesta!

 • Mieti, miten priorisoit seuraavat tekijät valitessasi kontaktiesteen suoritustapaa
  • Kuormittavuus
  • Nopeus
  • Koiran kropan vahvuudet ja heikkoudet
 • Pidä treeneistä treenipäiväkirjaa
  • Kirjaa siihen mikä on kontaktiesteen kriteeri
   • Mistä palkka?
   • Mistä Jackpot-palkka?
   • Mikä ei kelpaa? – Pidä tästä kiinni aina ja joka paikassa!
  • Kirjaa treenin jälkeen miten treeni onnistui, kuinka monta % suorituksista täytti kriteerin. Mitä muutat ensi kerralle? Mikä meni hyvin?
 • Hanki kokemusta erilaisilta kontaktiesteiltä, eri pohjilta, ulkokentiltä ja halleista
 • Aseta tavoitteet jokaiselle treenille ja etene johdonmukaisesti
 • Videoi ja analysoi: Jos koira teki virheen – mikä muuttui? Seuraava este, ohjaajan sijainti, ohjaajan liikehäiriö, vauhti, koiran vire, koiran väsymys, jne.?
 • Treenaa vireenhallintaa: Harjoittele kontakteja matalassa ja korkeassa vireessä
 • Malta kilpailuihin lähdön kanssa
 • Tee kontaktien treenaamisesta kivaa itsellesi ja koirallesi! Ja muista, että virheetkin kuuluvat oppimisprosessiin.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save